22 | 10 | 2018
Новости рынка:

F.A.Q. о котлах и отоплении

«Правила присоединения электроустановок к электросетям» }.

Дата добавления:
20.09.2011
Хиты:
2866
Рейтинг:
 
Голосовать:
Хорошо - Плохо

Ответ

Сторiнки:  [ 1 ]  2 3

                             Герб України                              НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.12.2005 N 1137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2006 р.
за N 42/11916
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1050 ( z0811-08 ) від 29.08.2008 }
Про затвердження Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
Відповідно до Законів України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указу
Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України",
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до
електричних мереж (додаються).
2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами
(Городиський І.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України  Ю.В.Продан
Голова Антимонопольного
комітету України  О.О.Костусєв
Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань технічного регулювання
та споживчої політики  І.Б.Саєвич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
14.12.2005 N 1137
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2006 р.
за N 42/11916

ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж
{ За текстом Правил та додатків до Правил слово "модернізація"
в усіх відмінках замінено словами "технічне переоснащення"
у відповідних відмінках згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 )
від 20.09.2007 }

Ці Правила регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються
(реалізуються) суб'єктами природних монополій і затверджені з
метою забезпечення рівноправного доступу суб'єктів господарювання
до електричних мереж.
1. Загальні положення
1.1. Правила регулюють відносини, які виникають під час
приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи
технічно переоснащених електроустановок замовників (крім
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії)
до електричних мереж. { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 }
1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у
такому значенні: акт допуску про підключення електроустановки - документально
оформлений у встановленому цими Правилами порядку висновок про
можливість безпечної та безаварійної подачі напруги на
електроустановку (далі - акт допуску); вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих
технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта
будівництва або реконструкції чи технічного переоснащення; власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій
належать на праві власності електроустановки, призначені для
передачі та/або розподілу електричної енергії; договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні
зобов'язання сторін, яка встановлює зміст та регулює
правовідносини між сторонами під час отримання та виконання
технічних умов приєднання електроустановки замовника до
електричних мереж власника; допуск на підключення електроустановки - комплекс заходів,
необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі
напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з
порушенням вимог Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. N 28
( z0417-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила
користування електричною енергією), Правил користування
електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357
( 1357-99-п ) (із змінами), та цих Правил; замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати
до електричних мереж новозбудовані електроустановки або внаслідок
реконструкції чи технічного переоснащення збільшити потужність,
змінити точку приєднання або змінити категорію з надійності
електрозабезпечення діючих електроустановок; { Абзац сьомий пункту
1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна
експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і
безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки,
постачання електричної енергії споживачам; приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги
замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в
точку приєднання до електроустановки замовника відповідної
потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її
якості та надійності (далі - приєднання); схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки
забезпечення потужності до струмоприймачів на об'єкті замовника
або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової
належності власників електричних мереж, переліку елементів
електричних мереж, належних різним власникам та розрахунком об'єму
умовних одиниць електроустановок відповідних власників; { Пункт
1.2 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 } резерв потужності - не введена в дію частина заявленої
потужності електроустановок споживачів та замовників та/або не
заявлена до приєднання потужність, для підключення якої в
електричних мережах створено (передбачено створити) технічну
можливість приєднання; { Пункт 1.2 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } точка забезпечення потужності - точка (місце) в електричних
мережах, від якої розглядають нове будівництво, реконструкцію та
технічне переоснащення електричних мереж власника (власників)
електричних мереж для надання замовнику послуги з приєднання в
узгодженій точці приєднання; { Пункт 1.2 доповнено абзацом
дванадцятим згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } точка приєднання електроустановки - запроектована або
фактично існуюча межа балансової належності електроустановки; технічні умови приєднання електроустановки замовника до
електричної мережі - документ, що видається замовнику власником
електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі -
технічні умови); транзитна електроустановка - електроустановка, якою
електрична енергія, крім власника цієї електроустановки,
передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам
електричної енергії. Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у
значенні, установленому Правилами користування електричною
енергією ( z0417-96 ).
1.3. Приєднання електроустановки замовника здійснюється
власником електричних мереж на підставі договору про приєднання,
який укладається за взаємною згодою між власником електричних
мереж та замовником. Технічні умови приєднання до електричної мережі
електроустановки замовника, що будується або реконструюється чи
технічно переоснащується, є невід'ємним додатком до договору про
приєднання і містять вихідні дані для проектування.
1.4. Електропередавальна організація не має права відмовити в
приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови
дотримання ним цих Правил. До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть
бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної
енергії. Приєднання електроустановок споживачів, за винятком
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії,
безпосередньо до магістральних та/або міждержавних електричних
мереж не допускається. Приєднання електроустановок замовників до електроустановок
власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.
{ Абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } Не дозволяється приєднання електроустановки замовника до
мереж споживача за винятком випадків, коли приєднання
електроустановок замовника до електричних мереж
електропередавальної організації недоцільне згідно з
техніко-економічним обґрунтуванням (далі - ТЕО), підготовленим
спеціалізованою проектною організацією. { Абзац четвертий пункту
1.4 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } Не дозволяється приєднання до мереж електропередавальної
організації електроустановок, унаслідок якого замовник мав би
володіти транзитними електроустановками. { Абзац пункту 1.4 в
редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.5. У разі, якщо в межах території, на якій розташовані
електроустановки або передбачається будівництво нових
електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька
електропередавальних організацій, розмежування повноважень між
ними щодо приєднання електроустановок замовників до електричної
мережі визначаються відповідно до технічних параметрів
електроустановок (потужності, напруги тощо) та вибору замовника.
1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних
електричних мереж електроустановку замовника в межах дозволеної
потужності за умови надання техніко-економічнго обґрунтування щодо
приєднання до технологічних електричних мереж споживача. У разі
незгоди споживача на приєднання електроустановок замовника до
своїх електричних мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня
звернення замовника повідомляє останнього про відмову. Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних
електричних мереж споживача стають транзитними, мають бути
передані за відповідним договором на баланс або в
оперативно-технічне обслуговування електропередавальної
організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій
території. { Пункт 1.6 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1232
( z1177-07 ) від 20.09.2007 } { Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 }
1.7. У випадку, коли електроустановка населення розташована
в новому житловому комплексі (мікрорайоні/кварталі, вулиці), її
приєднання та підключення здійснюється на основі договору про
приєднання після проведення електрифікації цього житлового
комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) електропередавальною
організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
розташований цей житловий комплекс (мікрорайон/квартал, вулиця),
згідно із затвердженими органом місцевого самоврядування детальним
планом території або проектом забудови території, згідно з якими
визначають потужність комплексу в цілому та окремих його частин.
{ Пункт 1.7 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.8. Плату за приєднання електроустановок замовника
(збільшення потужності або зміни вимог до надійності
електропостачання) розраховує власник електричних мереж за
вихідними даними замовника та власників електричних мереж згідно з
Методикою обрахування плати за приєднання електроустановок до
електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від 19.07.2007
N 983 ( z0959-07 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
20.08.2007 за N 959/14226 (далі - Методика), виходячи з питомої
вартості приєднання, установленої Методикою, приєднаної потужності
електроустановок, узгодженої точки приєднання електроустановок,
схеми електропостачання (від точки забезпечення потужності до
точки приєднання електроустановок) з урахуванням технічної
характеристики та навантаження елементів схеми. Якщо приєднана потужність електроустановок замовника
становить 10 МВт і більше, плату за приєднання визначають на
підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної
документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення
електричних мереж у зоні приєднання з визначенням частки замовника
в загальних затратах на будівництво, реконструкцію, технічне
переоснащення, пропорційної приєднаній потужності його
електроустановок по відношенню до збільшення потужності, яку
можуть забезпечити електричні мережі в зоні приєднання після
будівництва, реконструкції, технічного переоснащення. У разі приєднання до електричних мереж електропередавальних
організацій (у тому числі до магістральних та міждержавних
електричних мереж) об'єктів місцевих (локальних) електричних мереж
з метою оптимізації електричних схем (без надання послуг з
приєднання споживачам (замовникам) плату за приєднання визначають
на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної
документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення
електричних мереж, пов'язаних з приєднанням відповідних об'єктів
місцевих (локальних) електричних мереж. У разі будівництва об'єкта архітектури або електрифікації
житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) його
співвласниками (або за їх рахунок) розрахунок плати за приєднання
виконують для всього об'єкта архітектури або житлового комплексу
(мікрорайону/кварталу, вулиці) згідно з відповідними вихідними
даними з нарахуванням кожному співвласнику об'єкта або житлового
комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) до сплати за приєднання
до електричних мереж частки, пропорційної потужності
електроустановок відповідного співвласника об'єкта. Розрахунок плати за приєднання погоджується із замовником і є
додатком до договору про приєднання. Сторонами, крім того,
узгоджуються вихідні дані для розрахунку плати за приєднання. У
разі, якщо на момент підписання договору ті чи інші вихідні дані
невідомі, у цьому ж додатку до договору про приєднання
зазначаються порядок та строки їх визначення. Замовник здійснює
оплату за приєднання разовим платежем або частинами згідно з
договором про приєднання. Величина відповідного платежу
обраховується на дату здійснення платежу. Електропередавальна організація, на території здійснення
ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки власника
електричних мереж, який не здійснює ліцензовану діяльність з
передачі електричної енергії, у разі відповідного звернення цього
власника електричних мереж виконує відповідно до окремого договору
розрахунок плати за приєднання електроустановок замовника до мереж
власника. У разі повного (без залишку) розподілу між замовниками
потужності, яку забезпечують електроустановки власника електричних
мереж, кошти, отримані від усіх замовників як плата за приєднання,
компенсують без отримання власником мереж прибутку від надання
послуг з приєднання усім замовникам, витрати власника мереж на
виконання робіт із створення технічної можливості приєднання
електроустановок цих замовників незалежно від часу виконання
відповідних робіт та часу подання замовниками заяв про приєднання.
Кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з
приєднання електроустановок замовників, обліковуються на окремому
поточному рахунку та використовуються виключно на нове
будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток
електричних мереж власника, пов'язаних з наданням послуг з
приєднання. Фінансування будівництва, реконструкції, технічного
переоснащення електричних мереж в частині, що на час будівництва
відповідає резерву потужності для перспективних замовників,
здійснюється відповідним власником електричних мереж. Фінансування
здійснюється власником мереж за рахунок запозичених коштів чи
тарифу на передачу електричної енергії з наступним поверненням
коштів, отриманих від діяльності з надання послуг з приєднання. { Пункт 1.8 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.9. Точка приєднання електроустановок замовника узгоджується
під час укладення договору про приєднання. Точку приєднання
пропонує власник електричних мереж, виходячи із структури мереж у
зоні можливого приєднання. Точка приєднання має бути розташована
на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на
території цієї земельної ділянки. Остаточне рішення приймається
спільно із замовником шляхом обміну листами. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.10. Погодження щодо відведення земельної ділянки для
об'єктів електричних мереж, які необхідно спорудити для
електропостачання електроустановок замовника (крім населення),
здійснюється в комплексі об'єкта архітектури та забезпечується
власником (замовником) цього об'єкта. Проектування електричних мереж у межах виділеної для
будівництва об'єкта замовника земельної ділянки виконується
проектувальником в комплексі з іншими комунікаціями інженерного
забезпечення об'єкта. Проектна організація (організації) під час
проектування використовує вихідні дані технічних умов приєднання
для проектування ділянки від струмоприймачів замовника до точки
приєднання та завдання на проектування відповідного власника
(власників) мереж для проектування ділянки від точки забезпечення
потужності до точки приєднання. Точка забезпечення приєднаної потужності (ступінь напруги,
якому вона відповідає) визначається власником мереж
(електропередавальною організацією, яка надає точку приєднання) та
узгоджується, у разі необхідності, з іншими власниками електричних
мереж, електроустановки яких об'єктивно присутні в схемі
електрозабезпечення приєднаної потужності замовника. Точку забезпечення потужності, як правило, визначають,
виходячи з ступеня напруги в пункті підключення місцевих
(локальних) мереж до магістральних мереж за однолінійною схемою. Для населення з індивідуальною забудовою житла з приєднаною
потужністю до 15 кВт включно у разі приєднання до електричних
мереж напругою 0,4 кВ за точку забезпечення потужності приймається
точка ступеня напруги 10 (6) кВ. За відповідним ТЕО ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними (міждержавними) електричними мережами точка
забезпечення потужності встановлюється на відповідних ступенях
напруги в магістральних мережах. Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
електричних мереж від точки забезпечення потужності до узгодженої
точки приєднання електроустановок, яка може бути розташована, в
тому числі у межах земельної ділянки об'єкта замовника,
виконується відповідним власником електричних мереж. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.11. Якщо в схемі електрозабезпечення електроустановок
замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання
передбачають використання мереж декількох власників електричних
мереж, оформлення договору про приєднання та розрахунок плати за
приєднання покладається на власника електричних мереж,
безпосередньо до мереж якого приєднуються електроустановки
замовника. Договір про приєднання, підписаний усіма сторонами, має
містити чітке розмежування зобов'язань кожної із сторін, які
надають замовнику послугу з приєднання. Кошти, визначені до оплати замовником як плата за приєднання,
розподіляються між власниками електричних мереж, які надають
послуги з приєднання, відповідно до ступенів напруги, належних цим
власникам електроустановок за однолінійною схемою від точки
забезпечення потужності до точки приєднання. Якщо власники електричних мереж володіють електроустановками
однакового ступеня напруги за схемою електрозабезпечення
потужності, розподіл між ними частини плати за приєднання, що
припадає на цей ступінь напруги, здійснюється пропорційно обсягу
умовних одиниць, належних їм електроустановок відповідного ступеня
напруги за однолінійною схемою. У разі приєднання потужності 5 МВт та більше
електропередавальна організація отримує висновок ліцензіата з
передачі магістральними (міждержавними) електричними мережами, а у
відповідних випадках ТЕО, щодо встановлення точки забезпечення
потужності, що приєднується, на відповідних ступенях напруги в
магістральних (міждержавних) мережах. Якщо однією з електропередавальних організацій, які одночасно
надають замовнику послугу з приєднання, є ліцензіат з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, частина плати за приєднання, яку замовник оплачує
власнику магістральних та міждержавних мереж визначається
відповідно до цих Правил на підставі розробленої згідно з ТЕО
проектно-кошторисної документації будівництва магістральних
електричних мереж, пов'язаного з приєднанням електроустановок
замовника. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.12. Для вирішення спірних питань між власниками електричних
мереж та замовниками стосовно відповідності та правомірності
застосування вихідних даних для визначення плати за приєднання до
електричних мереж (коефіцієнт завантаження, коефіцієнт потужності,
коефіцієнт віддаленості тощо) мають бути залучені представники
Держенергонагляду. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.13. Замовник забезпечує, у разі необхідності будівництва
об'єктів електричних мереж від точки забезпечення потужності до
точки приєднання електроустановок замовника, узгодження трас ліній
та майданчиків об'єктів будівництва та погодження щодо відведення
відповідних земельних ділянок власника мереж. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.14. У разі необхідності розроблення ТЕО оплату його
розроблення забезпечує замовник. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.15. Приєднання до електричної мережі електроустановки
юридичної особи та фізичної особи (крім населення) передбачає такі
етапи: 1) визначення замовником проектної організації, яка
розроблятиме на договірних умовах із замовником відповідну
проектну документацію; 2) звернення замовника до електропередавальної організації з
листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності; 3) визначення електропередавальною організацією можливих
варіантів приєднання електроустановок замовника та можливих точок
приєднання, у тому числі до технологічних електричних мереж
споживачів; 4) визначення електропередавальною організацією точки
забезпечення потужності; 5) отримання погодження споживача (за необхідності) щодо
можливості приєднання електроустановок замовника до технологічних
електричних мереж споживача; 6) подання замовником власнику мереж заяви про приєднання
його електроустановки до електричної мережі, документів,
необхідних для видачі технічних умов приєднання, та оплата
замовником вартості видачі технічних умов приєднання; 7) підготовка власником електричних мереж проекту договору
про приєднання та технічних умов приєднання; 8) видача замовнику проекту договору про приєднання та
технічних умов приєднання; 9) підписання сторонами договору про приєднання; 10) розроблення й узгодження замовником (або проектною
організацією на договірних умовах із замовником) проектної
документації для об'єктів будівництва, реконструкції або
технічного переоснащення; 11) оплата замовником власнику мереж вартості приєднання
відповідно до умов договору про приєднання; 12) будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи; 13) проведення приймально-здавальних випробувань; 14) оформлення допуску на підключення електроустановки
замовника до електричної мережі; 15) укладення відповідних договорів, передбачених Правилами
користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ
від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами); 16) підключення електроустановки замовника до електричної
мережі; 17) забезпечення власниками транзитних електроустановок їх
оперативно-технічного обслуговування. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.16. Приєднання до електричної мережі електроустановки
населення передбачає такі етапи: 1) звернення замовника до електропередавальної організації з
листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності; 2) визначення електропередавальною організацією можливих
варіантів приєднання електроустановок замовника та можливих точок
приєднання, у тому числі до технологічних електричних мереж
споживачів; 3) визначення електропередавальною організацією точки
забезпечення потужності; 4) подання замовником власнику мереж заяви про приєднання
його електроустановки до електричної мережі, документів,
необхідних для видачі технічних умов приєднання, та оплата
замовником вартості видачі технічних умов приєднання; 5) підготовка власником електричних мереж проекту договору
про приєднання та технічних умов приєднання; 6) видача замовнику проекту договору про приєднання та
технічних умов приєднання; 7) підписання сторонами договору про приєднання; 8) розроблення проектною організацією на договірних умовах із
замовником проектної документації за вихідними даними технічних
умов та її узгодження з електропередавальною організацією; 9)оплата замовником власнику мереж вартості приєднання
відповідно до умов договору про приєднання; 10) будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи; 11) проведення приймально-здавальних випробувань; 12) оформлення допуску на підключення електроустановки
замовника до електричної мережі; 13) укладення договорів, передбачених Правилами користування
електричною енергією для населення, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ) (із
змінами); 14) підключення електроустановки замовника до електричної
мережі. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
1.17. Спірні питання між замовником та власником мереж
розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ,
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України,
Держенергонаглядом та в суді. { Пункт в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
2. Підготовка та видача технічних умов
2.1. Технічні умови приєднання видаються власником
електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки,
збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок
реконструкції чи технічного переоснащення, зміни вимог замовника
до надійності електрозабезпечення електроустановки, зміни точки
приєднання. { Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за
умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до
категорії з надійності електрозабезечення цієї електроустановки,
нові технічні умови приєднання не видаються.
2.2. У разі необхідності приєднання електроустановки
замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови
приєднання розробляються власником мереж з урахуванням вимог
детальних планів території та схем розвитку електричних мереж
напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди,
розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.
2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та
замовником згоди щодо приєднання електроустановок замовника до
технологічних електричних мереж споживача та підтвердження
недоцільності приєднання електроустановок замовника до електричних
мереж електропередавальної організації на підставі розробленої
згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації споживач має право
письмово звернутися до електропередавальної організації щодо
підготовки електропередавальною організацією проекту договору про
приєднання до електричних мереж між замовником та споживачем та
технічних умов приєднання електроустановок замовника до
електричних мереж споживача. Якщо електропередавальна організація використовує
технологічні електричні мережі власника мереж і відшкодовує йому
вартість обґрунтованих фактичних витрат на утримання мереж
спільного використання із врахуванням резерву приєднаної
потужності згідно з ПКЕЕ, то власник мереж не має права відмовити
електропередавальній організації в підключення нових абонентів на
величину резерву приєднаної потужності. Споживач має право без укладення договору про приєднання в
межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні
струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи
або надає послуги цьому споживачу за договором на його території.
{ Пункт 2.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про
приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за
місцем розташування його електроустановок із заявою про
приєднання. У разі подання заяви про приєднання без попереднього
звернення замовника до електропередавальної організації з листом
щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності
відповідні електроустановки замовника приєднуються за схемою
електрозабезпечення від мереж електропередавальної організації.
{ Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 } У разі визначення замовником технічної та економічної
доцільності приєднання власних електроустановок до технологічних
електричних мереж споживача, наявності згоди споживача щодо
приєднання електроустановок замовника до власних технологічних
електричних мереж електропередавальна організація за письмовим
зверненням цього споживача (власника електричних мереж) має
узгодити точку приєднання (з переліку точок приєднання раніше
запропонованих замовнику) та, у разі відповідного доручення
власника електричних мереж, підготувати проект договору про
приєднання між власником мереж і замовником та технічні умови
приєднання згідно з наданими споживачем вихідними даними замовника
та споживача. { Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1232
( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
2.5. У заяві про приєднання електроустановок юридичної особи
або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності мають
бути такі дані: сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити
заявника; назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання
технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція,
технічне переоснащення, зміна категорії надійності
електрозабезпечення, збільшення потужності). До заяви додаються:

{ Абзац п'ятий пункту 2.5 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1232
( z1177-07 ) від 20.09.2007 }

підписаний заявником та проектувальною організацією
Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, складений за типовою формою (додаток 1); ситуаційний план із зазначенням місця розташування
електроустановки; копія дозволу, отриманого в установленому порядку на
проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці; копія документа, який підтверджує право власності на цей
об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою;
{ Абзац восьмий пункту 2.5 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 } копія належним чином оформленої довіреності на право укладати
договори особі, яка уповноважена підписувати договори.
2.6. У заяві про приєднання електроустановок фізичних осіб
(населення) мають бути наведені такі дані: назва об'єкта та його місцезнаходження, паспортні дані
заявника; мета отримання технічних умов приєднання (будівництво,
реконструкція, технічне переоснащення, зміна категорії надійності
електрозабезпечення, збільшення потужності). До заяви додаються:

{ Абзац п'ятий пункту 2.6 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1232
( z1177-07 ) від 20.09.2007 }

підписаний замовником Опитувальний лист для населення,
складений за типовою формою (додаток 2), у якому зазначаються
відомості про параметри об'єкта замовника; копія документа, який підтверджує право власності на цей
об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою.
{ Абзац шостий пункту 2.6 в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 }
2.7. Вартість видачі технічних умов приєднання або змін до
них визначається організацією, яка розробляє і видає технічні
умови згідно з кошторисом, складеним на підставі Порядку надання
архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.12.99 N 2328 ( 2328-99-п ).
2.8. У разі зміни даних, зазначених в Опитувальному листі,
замовник має додатково звернутися до організації, яка видала
технічні умови щодо внесення змін до технічних умов приєднання та
умов договору про приєднання. Видача нових технічних умов та укладення договору про
приєднання або внесення змін до них здійснюється відповідно до
встановленого цими Правилами порядку.
2.9. Власник мереж під час підготовки технічних умов
приєднання має керуватися принципами надійності
електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії
струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, указаної у заяві
про приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця
категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із
замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної
енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час
передачі електричної енергії. Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати
нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним
документам. { Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } Місце встановлення засобів обліку електричної енергії має
збігатись з узгодженою межею балансової належності в точці
приєднання електроустановки замовника або, виходячи з умов
економічної доцільності та технічної можливості, передбачатись
якнайближче до цієї межі (за винятком електроустановок на
тимчасових об'єктах, віддалених географічно (бурових, земснарядах
тощо), місце встановлення засобу обліку для яких установлюється
безпосередньо на об'єкті). { Абзац третій пункту 2.9 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } Межа балансової належності електроустановок замовника
встановлюється на межі земельної ділянки замовника або за його
згодою на території цієї земельної ділянки. { Пункт 2.9 доповнено
абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між
структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні
узгодження) виконуються цим власником електричних мереж
самостійно. Контроль за відповідністю виданих технічних умов приєднання
електроустановок замовника до електричних мереж та договорів про
приєднання до електричних мереж вимогам нормативно-правових актів
та нормативно-технічних документів здійснює в межах своєї
компетенції Держенергонагляд. { Абзац шостий пункту 2.9 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 }
2.10. Технічні умови приєднання до електричних мереж
електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)
складаються за типовою формою (додаток 3) та містять: 1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження, у
тому числі призначення об'єкта та прогнозований рік завершення
будівництва; 2) величину прогнозованої приєднаної потужності (у тому числі
за категоріями надійності електрозабезпечення струмоприймачів),
прогнозовану величину потужності струмоприймачів екологічної,
аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II
категорій за надійністю електрозабезпечення); { Підпункт 2 пункту
2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 } 3) точки приєднання (підстанція, електростанція, лінія
електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного
пристрою, комірки), величину номінальної напруги електромережі, до
якої приєднуються електроустановки замовника, виділення
відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення
для збереження електрозабезпечення цього електрообладнання у разі
виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергетичній системі
України; 4) розрахункове значення струму короткого замикання в точці
підключення (розрахунок забезпечується власником мереж) або
вихідні дані для його розрахунку; { Підпункт 4 пункту 2.10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } 5) технічні характеристики електричної мережі; 6) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та
точки (місця) установлення розрахункових засобів обліку, у тому
числі для струмоприймачів екологічної броні; 7) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності; 8) рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної
техніки для контролю якості електричної енергії, якщо приєднання
електроустановок замовника до електричної мережі може призвести до
погіршення якості електричної енергії; 9) вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР),
системної протиаварійної автоматики (СПА); 10) вимоги до релейного захисту, автоматики, телемеханіки,
зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки,
компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою
нейтраллю тощо; { Підпункт 10 пункту 2.10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від 20.09.2007 } 11) специфічні вимоги щодо живлення електроустановок
замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості
паралельної роботи елементів електричної мережі; 12) вимоги до електрозабезпечення приладів та пристроїв, які
використовуються для будівництва, реконструкції чи технічного
переоснащення об'єктів електромереж; 13) рекомендації щодо використання типових проектів
електрозабезпечення електроустановок; 14) рекомендації щодо регулювання добового графіка
навантаження.
2.11. Технічні умови приєднання до електричних мереж
електроустановок для населення складаються за типовою формою
(додаток 4) та містять: 1) назву об'єкта чи електроустановки та його
місцезнаходження; 2) величину прогнозованої приєднаної потужності, у тому числі
на електроопалення, електроводонагрівання; { Підпункт 2 пункту
2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 } 3) напругу, на якій здійснюється підключення; 4) вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної
енергії; 5) вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та
недопущення перевищення дозволеної потужності; 6) вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів
електробезпеки в точці підключення.

{ Пункт 2.12 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 }

{ Пункт 2.13 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1232 ( z1177-07 ) від
20.09.2007 }

3. Виконання технічних умов
3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов
договору про приєднання технічну можливість підключення
електроустановок замовника в точці приєднання та своєчасне
підведення електричних мереж до точки приєднання, а також
збільшення їх пропускної спроможності. При цьому строки виконання
власником (власниками) мереж необхідних для надання послуги з
приєднання робіт в його мережах від точки забезпечення потужності
до точки приєднання мають бути виконані в межах строку дії
договору про приєднання. Замовник має забезпечити за власний рахунок виконання
технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість
приєднання до електричних мереж. У разі приєднання віддалених географічно тимчасових об'єктів
(бурових, земснарядів тощо) замовник за власний рахунок забезпечує
будівництво ліній електропередач від електричних мереж власника
мереж до об'єкта замовника, які є невід'ємною частиною
електроустановки замовника. У цьому випадку плата за приєднання
обраховується згідно з договором про приєднання на основі
проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з ТЕО в
кожному окремому випадку приєднання. У разі, коли передбачається проведення реконструкції або
технічного переоснащення електричних мереж власника електричної
мережі, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника,
власник цієї електроустановки може звернутися до Держенергонагляду
за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних
вимог на приєднання, обсягу робіт тощо.
( Текст взятo з сайту ВPУ - http://zakon1.rada.gov.ua )
Сторiнки:  [ 1 ]  2 3

Категория

Поиск ответов
На правах рекламы
Лента новостей
Комментарии
 • Григорий 3 недели назад
  Мошейник хозяин дома. Кинул с оплатой за пусконаладку и ...

  Подробнее...

   
 • Андрей 3 месяца назад
  Вы можете использовать любой известный теплоноситель. Главное ...

  Подробнее...